Wild Legend: Catalina Africa, En full Chang En Man, and more

Detail shot of Catalina Africa's installation

Group exhibit “Wild Legend” is being exhibited from 13 June to 30 August 2015 at the Juming Museum. The exhibit studies the internal, mental, and social sculptural landscape of the various localities in Asia.
 
Featured artists are Catalina Africa, 1mile2 En full CHANG En Man, Jiang Ruit pit CHIANG Jui Keng, chin Cheng-te CHING Cheng Te, Fansheng Hong FAN Sheng Hung, Hong Ruilin HUNG Hui Lin, Zhu Ming JU Ming, LI Jinchuan LEE Chin Chuan, Li LIang understanding LE Lang Luong, Lu La Lu Phoenix, Patrick Morarescu and Irene Pascual, Yan your SUZUKI, Chen Jieqiang, TAN Kent Keong, Wang Yu Xiang WANG Yu Hsiang, Wuqi Yu WU Chi Yu, Yang YANG Chen with Linyl Xuan, Alejandra Barahona aka BARA, Marina Burana, Angélica Vadillo Paniagua, and Macarena Yanez.